Foto 2017

2017

Giugno 2017 Iwama – Kasama City – Japan

04-05 Marzo 2017 – Bratislava – Slovakia – Hitohira Saito Sensei Seminar